Ochrana osobních údajů

...

Ve firmě BHT s.r.o., IČO: 24261904 (dále jen „my“) přikládáme ochraně osobních údajů velkou pozornost. Níže naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících a uživatelích našeho webu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • identifikační údaje: jméno a příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu, rodné číslo, číslo bankovního účtu
 • kontaktní údaje: e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště a kontaktní adresa;

2. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro dodání a poskytnutí realizace objednané služby.

a) na základě vašeho souhlasu.

2.1. Zpracování na základě vyplnění formuláře na webu www.tepelnacerpadla-carrier.cz

Pokud nás kontaktujete přes formulář na našem webu, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, abychom mohli kontaktovat s podrobnosti o námi nabízených službách, případně o nabídce našich nových služeb.

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu, dokud nás zákazník nepožádá o jejich výmaz.

2.2. Zpracování na základě objednávky našich služeb

Pokud s námi uzavřete objednávku na dodání jakékoliv z našich služeb, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, abychom mohli dodat a poskytnout realizaci objednané služby.

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu, dokud nás zákazník nepožádá o jejich výmaz.

2.3. Zpracování na základě plnění právních povinností

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme z tohoto důvodu plnění právních povinností, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 10 let.

3. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:

 • v souvislosti s vyřízením vaší objednávky našim partnerům, kteří se na tomto plnění podílejí.

4. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávání služeb, nebo při komunikaci s námi, například na call centru nebo osobně.

5. Předávání údajů mimo EU

Vaše údaje nepředáváme mimo území EU

6. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Právo na přístup - máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů zákazníků“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

Právo na opravu - pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz - máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů,
 • Mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, nemůžeme ihned smazat všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?).

Právo na omezení zpracování - Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
 • vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.
  • Právo na přenositelnost - máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.
  • Právo podat stížnost - uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo vrozporu sobecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

7. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na naši mailovou adresu: info@tepelnacerpadla-carrier.cz.

Aktuální kontaktní informace jsou dostupné na webu www.tepelnacerpadla-carrier.cz.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě̌budeme informovat.